W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1) – (dalej jako: RODO).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Daleszycach (26-021) ul. Niwy 8, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062223, posiadają NIP 6572421585 i REGON 292427350.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach
 3. a) sprzedaży i dostawy zamówionego towaru;
 4. b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych;
 5. c) reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru;
 6. d) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 7. e) marketingowych, w szczególności celem przesyłania informacji handlowych oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie;
 8. f) dokonywania płatności;
 9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w ramach umów powierzenia są:
 10. a) operatorzy systemów informatycznych,
 11. b) operatorzy systemów sms i e-mail,
 12. c) firmy kurierskie i poczta polska,
 13. d) podwykonawcy Administratora,
 14. e) podmioty powiązane handlowo, których oferta uzupełnia ofertę Administratora,
 15. f) obsługująca Administratora kancelaria prawna,
 16. g) firmy księgowe i/lub audytorskie.
 17. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 18. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do
 19. a) dostępu do swoich danych osobowych,
 20. b) sprostowania swoich danych osobowych,
 21. c) usunięcia swoich danych osobowych,
 22. d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 23. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 24. f) przenoszenia swoich danych osobowych,
 25. g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 26. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 27. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).
 28. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.