W uprawie warzyw nawożenie ma szczególne znaczenie ze względu na wysoką intensywność tego działu produkcji rolnej. Wpływa zasadniczo na opłacalność produkcji i decyduje  o wartości odżywczej i biologicznej warzyw oraz oddziaływuje na środowisko przyrodnicze. Racjonalne nawożenie zapewnia roślinom w całym okresie wegetacyjnym  optymalną zawartość składników odżywczych, umożliwiającą wydanie największego ilościowo i jakościowo plonu. Prócz wielkości części użytkowych, decydujących o wielkości plonu, w przypadku roślin warzywnych bardzo ważne są także kształt, kolor i wartość biologiczna, tj. zawartość witamin, cukrów, soli mineralnych i innych. Ponadto, nieodpowiednio prowadzone nawożenie może doprowadzić do nagromadzenia się w warzywach szkodliwych substancji, jak np. azotanów w korzeniach marchwi czy warzywach liściowych. Integralną częścią nawożenia jest w chwili obecnej dokarmianie dolistne, które prowadzone w odpowiedni sposób i określonych terminach w znacznym stopniu wpływa na wielkość, a zwłaszcza jakość (wartość biologiczną) plonów. Nie eliminuje ono nawożenia doglebowego makroelementami, jednak w momentach krytycznych, ogranicza lub likwiduje stres wywołany niedoborem (wynikającym z różnych przyczyn) azotu, fosforu, potasu, czy wapnia i magnezu. Zapotrzebowanie roślin na mikroelementy, drogą dolistną można zaspokoić w 100%, co przy niedoborze tych pierwiastków na większości gleb Polski ma zasadnicze znaczenie ze względu udział tych pierwiastków w tworzeniu wartości biologicznej plonu, a zatem jego jakości. Dokarmianie dolistne zmniejsza także zawartość w roślinach szkodliwych dla człowieka azotanów. Dodatkowo, dolistne stosowanie nawozów aktywizuje system korzeniowy, zwiększając wykorzystanie składników pokarmowych znajdujących się w glebie.

W dalszej części przedstawiono kompleksowe programy dokarmiania dolistnego roślin warzywnych. Są to swego rodzaju propozycje, których nie należy traktować „sztywno”, a dostosować je do warunków własnego gospodarstwa i prowadzonych upraw.