ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/09/2015

Category:

Pobierz wersję PDF zapytania ofertowego.

Firma SUPLO Sp. z o.o. realizująca projekt nr GEKON1/05/214543/38/2015 pn. Proekologiczne wytwarzanie nawozów organiczno-mineralnych na bazie odpadów: ubocznych produktów spalania i biogazyfikacji biomasy współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach I Konkursu Programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

przeprowadzenie badań 5 szczepów z co najmniej 2 gatunków grzybów z rodzaju Trichoderma, będących własnością ZLECENIOBIORCY, mających na celu ocenę ich zdolności do mineralizacji biomasy po biogazyfikacji z dodatkiem popiołu (biomasa po biogazyfikacji z dodatkiem popiołu dostarczona przez SUPLO Sp. z o.o.) oraz ich przeżywalności w nawozie organiczno-mineralnym w trakcie procesu granulacji (proces granulacji dostarczonej biomasy przez ZLECENIOBIORCE ze szczepami wykona SUPLO Sp. z o.o.). ZLECENIOBIORCA dokona wyboru 2-3 szczepów Trichoderma dedykowanych do typu podłoża oraz opracuje recepturę hodowli oraz produkcji konidii tych szczepów. ZLECENIOBIORCA przekaże nieodpłatnie wybrane 2-3 szczepy w formie liofilizatów wraz z ich opisem zawierającym sekwencje ITS1 oraz ITS2 rDNA oraz nieopatentowane know–how w postaci opisu parametrów hodowli i produkcji konidii, do wykorzystania przez firmę Suplo Sp. z o.o. w celu produkcji biomasy szczepu/-ów dedykowanych do powyższego nawozu organiczno-mineralnego.

Zamawiający: SUPLO Sp. z o.o., Niwy 8, 26-021 Daleszyce, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS: 0000062223, NIP: 657-242-15-85.

1. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

2.1. Oferta może być złożona listownie lub za pośrednictwem kuriera w terminie do 20.09.2015 do godz. 15.00.
2.2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacjami wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Dopuszcza się podpisanie oferty przez osobę upoważnioną przez właściwą osobę do wystawiania wiążących ofert.
2.3. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
2.4. Treść oferty musi odpowiadać niniejszemu zapytaniu ofertowemu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
2.5. W postępowaniu ofertowym mogą brać udział jedynie podmioty działające w zakresie objętym zamówieniem (posiadające odpowiedni kod PKD).
2.6. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.
2.7. Wszystkie przesłane oferty muszą zachować swoją ważność, co najmniej do dnia 31.12.2015 r. Okres ten może zostać wydłużony za obopólną zgodą Oferenta i Zamawiającego.
2.8. Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane. O kompletności oferty decyduje wyszczególnienie następujących informacji:

– nazwa, adres oraz sygnatura Oferenta
– data i miejsce sporządzenia
– szczegółowa specyfikacja przedmiotu oferty
– wartość oferty netto wraz z kalkulacją kosztów uwzględniającym maksymalnie 18% kosztów ogólnych zgodnie z wytycznymi NCBiR
– wartość lub stawkę podatku VAT
– termin ważności oferty
– termin i warunki realizacji oferty
– proponowane warunki płatności

2. SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA CEN

3.1. Nie dopuszcza się składania ofert w innych walutach niż PLN
3.2. Oferta powinna zawierać:

– wartość netto
 – stawkę lub wartość podatku VAT

3. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT

4.1. Oceny dokonywać będą członkowie komisji na podstawie następujących kryteriów:
1. cena – 80%
2. czas realizacji – 20%

KRYTERIUM OCENA KRYTERIUM
1. Cena realizacji (max 100 pkt.) Kryterium punktowe:

img1

2. Czas realizacji (max 100 pkt.) Kryterium punktowe:

img2

OCENA KOŃCOWA CENA x 0,8 + CZAS x 0,2 = suma punktów

4.2. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą ilość punktów.
4.3. Wybór komisji jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu oraz zażaleniu.

4. KONTAKT

5.1. Oferent w trakcie trwania postępowania ofertowego może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, mające na celu uszczegółowienie zapytania ofertowego.
5.2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w sprawie postępowania ofertowego jest:
Zbigniew Kręt
tel. +48 605572003
e-mail: zbigniew@suplo.pl

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
6.2. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie firmy (www.suplo.pl) oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Zamawiającego (Niwy 8, 26-021 Daleszyce).
6.3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zamówienia – otrzymanie/przedstawienie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron.